Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Decreet Handhaving Omgevingsvergunning in werking getreden op 1 maart 2018

Op vrijdag 9 februari 2018 keurde de Vlaamse Regering het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten” definitief goed. Het Besluit Handhaving werd op 28 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Dit besluit stelt de datum van inwerkingtreding van het "Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014" alsook van het Besluit Handhaving vast op 1 maart 2018

In de nieuwe regelgeving wordt – geïnspireerd door de handhavingsregeling die reeds bestond in het milieurecht - een onderscheid gemaakt tussen stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken.

Een en ander heeft zijn repercussies op de mogelijkheden inzake handhaving. De klemtoon komt hierbij te liggen op preventieve handhaving, o.a. door de introductie van de “raadgeving” en de “aanmaning” in de VCRO alsook wordt de mogelijkheid ingevoerd om bestuurlijke herstelmaatregelen op te leggen.

Zo zal de burgemeester een bestuurlijke maatregel tot het uitvoeren van herstel, onder verbeurte van een dwangsom (genaamd een last onder dwangsom) kunnen opleggen.

Op die manier wil de regelgever een sneller en efficiënter handhavend optreden mogelijk maken!

Neem voor meer informatie steeds vrijblijvend contact met ons op.