Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

 • Toepassingsgebied regelgeving overheidsopdrachten: welke overheden en overeenkomsten zijn onderworpen
 • Plaatsingsprocedure: keuze van de plaatsingsprocedure, de openbare of niet-openbare procedure, de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog, …
 • Plaatsen van overheidsopdrachten: opmaak van de opdrachtdocumenten (bestek), percelen, varianten en opties, beoordeling van de offertes, prijs- en regelmatigheidsonderzoek, opmaak van gunningsverslag en gunningsbeslissing
 • Kandidaturen en offertes: Beantwoorden aan de vereisten inzake selectie en uitsluitingsgronden, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),   het indienen van een regelmatige competitieve offerte, hoe omgaan met vergissingen en leemten in de meetstaat en de opdrachtdocumenten, de opmaak van prijsverantwoordingen
 • Samenwerking en onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten: Tijdelijke Handelsvennootschap, aansprakelijkheid van/voor onderaannemers, beroep op de draagkracht van derden
 • Uitvoering: toepassing van de Algemene Uitvoeringsregels, wijzigingen van de opdracht in de loop van de uitvoering, herzieningsclausules, feiten te wijten aan de aanbestedende overheid, onvoorziene omstandigheden, betaling en intresten, oplevering
 • Erkenning van aannemers
 • Technische specificaties en keurmerken: normalisatie, CE-markering en product- en uitvoeringscertificatie in het kader van overheidsopdrachten   
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: de voorschriften inzake veiligheidscoördinatie, veiligheids- en gezondheidsplan, postinterventiedossier, ... 
 • Aansprakelijkheid van aannemer en ontwerper: verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid, verzekeringen
 • Beroepen bij de Raad van State en geschillen voor de hoven en rechtbanken        

 

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS)

 • Design, build, finance en maintain (DBFM)
 • Concessieovereenkomsten

 

OVERHEIDSCONTRACTEN

 • Domeinconcessies
 • Koop, huur, opstalrechten en erfpachtrechten van/op overheidsgoederen
 • Samenwerkingsovereenkomsten met de overheid