Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Omgevingsrecht

RUIMTELIJKE ORDENING

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen / verkavelen van gronden - stedenbouwkundige vergunning /  verkavelingsvergunning: adviesverlening en bijstand bij het indienen van de aanvraag, bijstand bij bezwaarprocedures, begeleiden van administratieve beroepsprocedures, voeren van procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen: adviesverlening, indienen van bezwaarschriften, voeren van procedures voor de Raad van State
 • zonevreemde constructies, planbaten, planschade
 • Onteigeningsrecht: bijstand bij onderhandelingen en voeren van gerechtelijke procedures

 

MILIEU

 • Omgevingsvergunning voor exploitatie ingedeelde inrichting/activiteit - milieuvergunningen: adviesverlening en bijstand bij aanvragen, bezwaar, begeleiden van administratieve beroepen, procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en burgerlijke rechtbanken
 • Bodemverontreiniging en grondverzet: advies en bijstand bij overdracht van grond (procedure overdracht (risico)grond, statuut onschuldig eigenaar/bezitter, ...), advies over en begeleiden van procedures m.b.t. grondverzet
 • Het Materialendecreet en het Vlarema: advies m.b.t. de afvalregelgeving (onder meer advies m.b.t. de begrippen “afvalstof”, “bijproduct”, “end-of-waste”), overbrenging van afvalstoffen, ...

 

OMGEVINGSRECHT

 • De omgevingsvergunning: adviesverlening m.b.t. de inwerkingtreding, de overgangsregeling, de procedurele wijzigingen enz.
 • Handhaving omgevingsrecht: adviesverlening en begeleiden van procedures in het kader van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving (o.a. verdediging voor de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer, kortweg AMMC)
 • Milieueffectenrapportage: adviesverlening over MER-plicht
 • Windturbine-ontwikkelingen: adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen en begeleiden van administratieve/gerechtelijke procedures
 • Environmental due diligence: opmaak van een risk assessment in het kader van de overname van een onderneming
 • Archeologie, onroerend erfgoed, watertoets, waterbeleid, natuurbehoudsrecht, erfgoedbescherming, ...